Spørgsmål

Imperfektiv konj præs og præt af sum dannes regelmæssigt af stammerne si- og esse- og hedder …

Lektion 17 – Verber IV 1 / 19

Svar

sim, sīs, sit, sīmus, sītis, sint - essem, essēs, esset, essēmus, essētis, essent

Lektion 17 – Verber IV 1 / 19

Spørgsmål

Perfektivstammen af sum er fu-. Fuistī og fuissent* er altså hhv …

Lektion 17 – Verber IV 2 / 19

Svar

perfektiv ind præs 2sg og perfektiv konj præt 3pl.

Lektion 17 – Verber IV 2 / 19

Spørgsmål

Passiv dannes i imperfektivstammen med særlige personendelser, nemlig …

Lektion 17 – Verber IV 3 / 19

Svar

-or/-r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur

Lektion 17 – Verber IV 3 / 19

Spørgsmål

amābantur, vidēbuntur er altså …

Lektion 17 – Verber IV 4 / 19

Svar

imperf ind præt pass 3sg og futurum ind passiv 3pl

Lektion 17 – Verber IV 4 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder ‘I elskes’?

Lektion 17 – Verber IV 5 / 19

Svar

amāminī

Lektion 17 – Verber IV 5 / 19

Spørgsmål

I perfektivsystemet dannes passiv med perfektiv participium og en form af sum: amatus sum betyder jeg er (blevet) elsket. Hvad betyder audītus sum og hvad kaldes formen?

Lektion 17 – Verber IV 6 / 19

Svar

jeg er blevet hørt; perf ind præs

Lektion 17 – Verber IV 6 / 19

Spørgsmål

Præteritum dannes med ppp + eram. ‘Du var blevet elsket’ hedder derfor …

Lektion 17 – Verber IV 7 / 19

Svar

amātus/amāta erās

Lektion 17 – Verber IV 7 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er amātī essent?

Lektion 17 – Verber IV 8 / 19

Svar

perf konj præt pass 3pl!

Lektion 17 – Verber IV 8 / 19

Spørgsmål

Hvad er infinitte verbalformer?

Lektion 17 – Verber IV 9 / 19

Svar

former uden personendelse. To af dem har aspekt: infinitiv og participium

Lektion 17 – Verber IV 9 / 19

Spørgsmål

– Imperf infinitiv aktiv dannes af stammen + (e)re. Amā-, vidē-, scrīb-, audī- hedder … og betyder …

Lektion 17 – Verber IV 10 / 19

Svar

amāre, vidēre, scrībere, audīre (at elske, at se, at skrive, at høre)

Lektion 17 – Verber IV 10 / 19

Spørgsmål

Imperf inf pass dannes i a-, e- og i- stammer ved stammen + -rī. I imperf passiv hedder amā-, vidē-, *audī- … og betyder …

Lektion 17 – Verber IV 11 / 19

Svar

amārī, vidērī, audīrī (at elskes, at ses, at høres)

Lektion 17 – Verber IV 11 / 19

Spørgsmål

Perfektiv infinitiv aktiv dannes af perfektivstammen + -isse. I perf inf aktiv hedder amāv-, scrīps-, audīv- … og betyder …

Lektion 17 – Verber IV 12 / 19

Svar

amāvisse, scrīpsisse, audīvisse (at have elsket, at have skrevet, at have hørt)

Lektion 17 – Verber IV 12 / 19

Spørgsmål

Participier er adjektiviske former af verbet. Perfektiv participium pass (ppp) dannes af: nominalstamme + O-/A-adj endelser, altså amā-t-us, amā-t-a, amā-t-um, elske-t. Dan perf ptc af prīvā-, scrīb-, fac-, audī-!

Lektion 17 – Verber IV 13 / 19

Svar

prīvātus, scrīptus (scrībtus > scrīptus), factus, audītus

Lektion 17 – Verber IV 13 / 19

Spørgsmål

Perfektiv participium passiv dannes altså af …

Lektion 17 – Verber IV 14 / 19

Svar

nominalstammen (= imperfektivstamme + t) + adjektivernes O-/A-endelser

Lektion 17 – Verber IV 14 / 19

Spørgsmål

Nogle ppp’er dannes med mærket -s- (vīsus, lūsus) men hovedreglen er …

Lektion 17 – Verber IV 15 / 19

Svar

nominalstammen + adjektivernes O-/A-endelser

Lektion 17 – Verber IV 15 / 19

Spørgsmål

Imperfektiv ptc aktiv dannes af imperfektivstammen + -(e)nt- + Kons-stammernes endelser: amant-. Dan tilsvarende af rogā-, vidē-, studē-, scrīb-, audī-!

Lektion 17 – Verber IV 16 / 19

Svar

rogānt-, vidēnt-, studēnt-, scrībent-,- audiēnt-

Lektion 17 – Verber IV 16 / 19

Spørgsmål

Imperfektiv participium aktiv er en Konsonantstamme (I-stamme). Sæt de fem ord i gen sg og abl pl (rogānt-, vidēnt-, studēnt-, scrībent-,- audiēnt-)!

Lektion 17 – Verber IV 17 / 19

Svar

gen sg: rogāntis, vidēntis, studēntis, scrībēntis, audiēntis abl pl: rogāntibus, vidēntibus, studēntibus, scrībēntibus, audiēntibus

Lektion 17 – Verber IV 17 / 19

Spørgsmål

Nom sg dannes med -s men med bortfald af -t-, rogāns. Dan de øvrige (vidēnt-, studēnt-, scrībent-,- audiēnt-)!

Lektion 17 – Verber IV 18 / 19

Svar

vidēns, studēns, scrībēns, audiēns

Lektion 17 – Verber IV 18 / 19

Spørgsmål

Imperf ptc er i virkeligheden en I-stamme: amānt(i-). Den hedder derfor i gen pl amāntium. Dan de øvrige (vidēnt-, studēnt-, scrībent-,- audiēnt-)!

Lektion 17 – Verber IV 19 / 19

Svar

vidēntium, studēntium, scrībēntium, audiēntium

Lektion 17 – Verber IV 19 / 19